Mattermap.nl maakt gebruik van cookies om goed te kunnen functioneren.
We zijn wettelijk verplicht je hierover te informeren. Klik hier voor meer informatie. sluit

my mattermap

Wijkenaanpak - wel of geen effect?

Mattermap door Marjolein Rotteveel (Platform31) 09 augustus 2013

De aanpak van de 40 aandachtswijken heeft weinig effect gehad, volgens het SCP-rapport 'Werk aan de wijk'. Klopt dat?

 • Wijkenaanpak is weggegooid geld

  • De conclusie van links zal -zoals gebruikelijk- niet zijn dat het mislukt is maar dat er meer geld bij moet, of er meer aan voorlichting, onderzoek of communicatie besteed moet worden. Het zal geld kosten, en de maakbaarheidsillusie zal in stand blijven. ...»
   aceofspades reaguurder GeenStijl Bron: geenstijl.nl 30/07/2013
  • "Achterstandswijken"? Ga eens in de buitenwijken van Parijs kijken. Vergeleken daarbij zijn onze wijken keurig aangeharkte vakantieparken. We zitten gewoon met een luxeprobleem en laten ons gek maken door de moord-en-brand-schreeuwers. ...»
   Habe reageerder De Telegraaf Bron: telegraaf.nl 30/07/2013
  • Van al het geld dat er te verdelen was, is er bijzonder weinig bij de bewoners terecht gekomen.
   LSA Bron: lsabewoners.nl 01/08/2013
 • Het heeft wel gewerkt

  • Wie ooit wel eens in de sloppen van de grote Amerikaanse steden geweest is weet dat het geld dat Ella Vogelaar stopte in de zogenaamde pracht of krachtwijken geen over de balk gegooid geld geweest is. Ook al zal de wijk er niet uitzien als een mooie wijk in Laren, Blaricum of Wassenaar dan nog is het een grote stimulans geweest om niet helemaal in trog van de struggle for life terecht te zijn gekomen. Er mogen nog wel meer miljarden naar toe. Tenzij we een maatschappij voorstaan van roof! ...»
   Jacob Statius reageerder Trouw Bron: m.trouw.nl 02/08/2013
  • Op gemeentelijk niveau weet men inmiddels wel beter. Hier heeft de wijkgerichte aanpak zich de afgelopen jaren bewezen. Niet door een allesomvattende strategie op een gebied los te laten, maar specifieke lokale interventies te plegen. ...»
   Tineke Lupi projectleider Platform31 Bron: m.trouw.nl 02/08/2013
  • 'Namens heel veel vrijwilligers en buurtbewoners van de wijk Klarendal in Arnhem vragen wij ons af hoe het kan dat de inspanningen die we de afgelopen jaren hebben gedaan niets hebben geholpen naar u mening. Wat is onze wijk vooruit gegaan en wat zijn we daar trots op.' 'Alles is beter geworden sinds we een Vogelaarwijk zijn. Echt alles.' ...»
   Ron Onstein bewoner Klarendal (Arnhem) Bron: volkskrant.nl 03/08/2013
  • Zou de vergelijkbare ontwikkeling van de niet-krachtwijken wellicht positieve spin-off zijn van het krachtwijkenbeleid? Dat zou nog eens echt goed nieuws zijn. ...»
   Ernst van der Leij Brink Groep Bron: brinkgroep.nl 30/07/2013
  • Misschien hadden de Vogelaarwijken er zonder de extra investeringen slechter voorgestaan dan nu.
   SCP Jeanet Kullberg Bron: nrc.nl 30/07/2013
  • Onderzoek naar de wijkaanpak, zoals de Outcomemonitor Wijkenaanpak van het CBS, wijst uit dat een de integrale aanpak van wijken door samenwerkende partijen wel degelijk effect heeft. De ongunstige ontwikkelingen in de economie en op de woningmarkt in de door het SCP onderzochte periode, hielpen uiteraard niet mee. ...»
   Aedes vereniging van woningcorporaties Bron: aedes.nl
  • En wat te denken van de naoorlogse wijk Pendrecht: tussen 1998 en 2006 een wijk die ook nationaal werd geassocieerd met 'alles wat slecht is', maar dankzij een overtuigende aanpak mede dankzij de Vogelaargelden nu op de weg terug omhoog als groene, ruime stadswijk waar het prima wonen is. ...»
   Ed Goverde voorzitter deelgemeente Rotterdam-Charlois Bron: volkskrant.nl 01/08/2013
  • 'Het gaat wel degelijk beter met die wijken. Ik ben er nog bij betrokken en ik heb dus nog steeds contact met bewoners.' [in het NCRV-programma 'Altijd Wat'] ...»
   Ella Vogelaar voormalig minister voor WWI Bron: volkskrant.nl 13/08/2013
  • “De vormen van ernstige criminaliteit die we vroeger hadden, zijn er door de ferme aanpak bijna niet meer.”
   Jeffrey Davidsz Woonplus Schiedam Bron: AD 17/08/2013
  • Het zogeheten krachtwijkenbeleid heeft een positief effect gehad op gezondheid en gezondheidsgerelateerde leefstijl van de betrokken wijkbewoners.
   URBAN40-onderzoek van AMC, UMC Maastricht en RIVM Bron: amc.nl 21/11/2013
 • Wat staat er precies in het rapport?

  • Het krachtwijkenbeleid had tussen 2008 en 2012 geen onderscheidend gunstig effect op sociale stijging, leefbaarheid en veiligheid in de aandachtswijken. Wijken die er qua problematiek in 2007 het meest op leken, maakten vergelijkbare ontwikkelingen door. ...»
   SCP persbericht bij rapport Werk aan de wijk Bron: 30/07/2013
  • Opmerkelijk is dat de buurtparticipatie volgens het SCP juist is gedaald in de Vogelaarwijken, met name in de vier grote steden. Het SCP vermoedt dat het etiket 'achterstandswijk' demotiverend heeft gewerkt en de wijkproblematiek in de perceptie van veel bewoners juist zwaarder heeft gemaakt. ...»
   de Volkskrant Bron: m.volkskrant.nl 30/07/2013
  • Het enige instrument dat volgens het SCP een aantoonbaar positief effect heeft op de leefbaarheid en de veiligheid, is het grootschalig slopen van veelal naoorlogse flats en het bouwen van koopwoningen. De buurt ziet er dan beter uit en dat trekt meer mensen met een middeninkomen. ...»
   de Volkskrant Bron: m.volkskrant.nl 30/07/2013
  • De wijkaanpak was een van de speerpunten van het kabinet Balkenende-IV. Minister Ella Vogelaar (PvdA) moest ervoor zorgen dat de Vogelaarwijken binnen tien jaar het gemiddelde van hun stad halen op het gebied van wonen, werken, onderwijs, integratie en veiligheid. ...»
   NRC Bron: nrc.nl 30/07/2013
  • Wel zijn er positieve trends in de aandachtswijken:
   - De concentratie van mensen met lage inkomens in de aandachtswijken is sinds midden jaren 2000 geleidelijk minder geworden.
   - De tevredenheid met de woonomgeving is de laatste tien jaar aanhoudend verbeterd. Aandachtswijkbewoners zijn ook optimistischer over de ontwikkeling van hun wijk.
   - Bewoners hebben in tien jaar tijd steeds minder vaak het idee dat er veel verloedering in hun buurt voorkomt.
   ...»
   SCP persbericht bij rapport Werk aan de wijk Bron: scp.nl 30/07/2013
  • Het slachtofferschap en de perceptie van onveiligheid zijn de laatste jaren juist gestegen.
   SCP persbericht bij rapport Werk aan de wijk Bron: scp.nl 30/08/2013
  • Publicatie 'Werk aan de wijk'
   In deze publicatie leest u eerst hoe het de bewoners van de aandachtswijken sociaal-economisch is vergaan. Zijn er kansen voor sociale stijging? In hoeverre kampen de wijken met selectieve migratie: lage inkomens die instromen en hogere inkomens die uitstromen?Het meest benieuwd waren we naar de effectiviteit van het krachtwijkenbeleid om de leefbaarheid, veiligheid en sociaal-economische positie van de veertig aandachtswijken te verbeteren. Die werd geëvalueerd met een quasi-experimentele onderzoeksopzet. Afzonderlijk toetsten wij de effectiviteit van de wijkinterventies herstructurering, de verkoop van sociale huurwoningen en een pakket sociale maatregelen.
   ...»
   SCP Bron: scp.nl 30/07/2013
 • Het ligt genuanceerder!

  • Basisvoorwaarde voor een effectieve interventie is een doordachte samenhang tussen wat er feitelijk in de wijk speelt en de resultaten die men wil en kan bereiken.
   Tineke Lupi projectleider Platform31 Bron: m.trouw.nl
  • Je kunt inderdaad tot de conclusie komen dat het inkomen niet relevant is gestegen. Maar de groep studenten als aandeel in de totale populatie is de afgelopen vier jaar rap toegenomen. Er wonen er nu zo'n 5.000 van in ons stadsdeel. Die hebben nog een laag inkomen maar voor de meesten geldt dat ze sociale stijgers in de dop zijn. Arm betekent dus niet per definitie kansarm. ...»
   Emile Jaensch Bron: emilejaensch.punt.nl 01/08/2013
  • [In Bijlmer Oost is ] de gerapporteerde (objectieve) veiligheid de afgelopen 5 jaar sterk verbeterd. Die bevinding wijkt dus af van de landelijke lijn. Dat kan overigens verklaard worden uit het gegeven dat al ver voor Vogelaar (2007) gestart is met de grote herstructurering van de Bijlmer Oost. Die effecten worden nu zichtbaar. Dat zou ook een aanwijzing kunnen zijn dat de aanpak van probleemwijken een langere adem nodig heeft dan pakweg 5 jaar. ...»
   Emile Jaensch Bestuurder Amsterdam Zuid Oost Bron: emilejaensch.punt.nl 01/08/2013
  • In de afgelopen jaren is er zeker vooruitgang geboekt in de aandachtswijken, maar we hadden nog zoveel verder kunnen zijn als de financiering klopte en de bewoners meer zeggenschap hadden gehad. ...»
   Landelijk Samenwerkingsverband Aandachtswijken (LSA) Bron: lsabewoners.nl 01/08/2013
  • Opvallend zijn verder de vraagtekens die in het onderzoek worden geplaatst bij de efficiëntie van integrale beleidsvoering. Is het nodig en gaat er niet teveel tijd zitten in het vormen van een samenwerking? ...»
   Movisie Bron: movisie.nl 31/07/2013
  • Een andere kanttekening die bij dit SCP-rapport te maken is, betreft de wijze waarop het onderzoek is uitgevoerd, waarbij ik met name denk aan het feit dat woonwijken heel simpel tot hele stadsdelen bij elkaar worden geveegd. Conclusies trekken op het niveau van zoiets als Deventer-Rivierenwijk is iets heel anders dan hetzelfde doen op het niveau van Rotterdam Oud Zuid: in het eerste geval gaat het echt om een wijk met slechts 6.500 inwoners, in het tweede om een gebied van meer dan 100 duizend inwoners. ...»
   Ed Goverde voorzitter deelgemeente Rotterdam-Charlois Bron: volkskrant.nl 01/08/2013
  • Maar als het rapport van het SCP wordt gelezen, blijkt niet dat de krachtwijken niet-succesvol waren. Uit het rapport blijkt echter dat wijken met een vergelijkbare problematiek zich op eenzelfde wijze als de krachtwijken ontwikkeld hebben. Dat is toch een minder negatieve conclusie, of zie ik dat verkeerd? Het adagium goed nieuws = geen nieuws zal wellicht van toepassing zijn. ...»
   Brink Groep Ernst van der Leij Bron: brinkgroep.nl 31/07/2013
  • Hier heeft de wijkgerichte aanpak zich de afgelopen jaren bewezen. Niet door een allesomvattende strategie op een gebied los te laten, maar specifieke lokale interventies te plegen. Dit begint bij schoon, heel en veilig waarin het opknappen van gebouwen en straten samen met goed onderhoud, beheer en toezicht centraal staan. Daarna kan focus gelegd worden op de problemen van bewoners. ...»
   Tineke Lupi projectleider Platform31 Bron: trouw.nl 02/08/2013
  • Dit vraagt in om relativering van de onderzoeksopzet van het SCP, van de negatieve presentatie en van gebrekkige interpretatie van bevindingen. Het onderzoek past ook om andere redenen meer bescheidenheid. De meetperiode 2008-2011 is wel erg kort voor processen van lange adem en valt bovendien vrijwel samen met de crisis. Ook blijven er teveel methodische vraagtekens: onvergelijkbare gebieden, uiteenlopende schaalniveaus, verschillende meetperioden en looptijden, een onhoudbare ‘bewijsvoering’ voor specifieke effecten van specifieke ingrepen. De onderzoekers zijn consciëntieus en geven zelf aan ermee te worstelen. Maar dit soort onderzoek kan onmogelijk tot sluitende bewijzen leiden, als dat al mogelijk is. ...»
   Guus Haest Bron: kennisbank.platform31.nl 13/08/2013
  • Ik ben ook onderzoeker. Ik geef toe: op grond van de cijfers kan je niet met 100%-zekerheid zeggen dat het beleid op het gebied van leefbaarheid effectief is geweest. Maar je kan wel zeggen dat het opvallend is dat de leefbaarheid van de achterstandswijken sinds het 40-wijkenbeleid een zelfde ontwikkeling doormaakt als de leefbaarheid in andere wijken. ...»
   Wim Derksen hoogleraar bestuurskunde Bron: wimderksen.com 14/08/2013
 • In de referentiewijken is óók geïnvesteerd

  • ‘In veel van die andere wijken is ook een hoop werk verzet met zichtbaar goed resultaat’, zegt Evelien Wismans, communicatieadviseur van Woonwenz. ‘Vaak door corporaties in samenwerking met andere partijen.’ ...»
   Woonwenz Venlo Bron: aedes.nl 30/07/2013
  • ‘Dat het SCP weinig verschillen tussen de krachtwijken en de referentiewijken ziet, verbaast ons niet, zegt Guus Haest, adviseur Wonen en maatschappelijke ontwikkeling van Portaal. ‘De inzet van Portaal is in haar krachtwijken even intensief als in veel andere wijken.’ ...»
   Portaal Utrecht Bron: aedes.nl 30/07/2013
  • Mogelijk was het zónder dat beleid slechter gegaan, dat wel, maar het verschil met die andere wijken is er dus ook niet kleiner door geworden.
   NRC Sjoerd de Jong ombudsman Bron: nrc.nl 03/08/2013
  • Het SCP constateert vaak gunstige ontwikkelingen in Vogelaarwijken op het gebied van leefbaarheid, maar constateert ook dat diezelfde ontwikkelingen zich hebben voorgedaan in de ‘referentiewijken’ die het allemaal zonder ‘Vogelaar’ hebben moeten stellen. Conclusie: ‘Vogelaar’ doet er dus niet toe. Natuurlijk was het mooier geweest als de Vogelaarwijken het beter hadden gedaan dan welke wijk ook. Maar nu doet de vreemde situatie zich voor dat de overheid 40 wijken met grote achterstanden extra aandacht geeft, dat die wijken het vervolgens even goed doen als andere wijken en dat je dan de conclusie om de oren krijgt dat het beleid niet effectief is geweest. ...»
   Wim Derksen Bron: wimderksen.com 14/08/2013
 • Je moet niet investeren in wijken, maar in mensen

  • Zolang de mensen die daar wonen er een puinhoop van blijven maken kun je er wel geld in pompen maar er verbeterd helemaal niets. Hadden ze op voorhand kunnen weten. Ik hoop dat ze hier nou eens iets van leren. ...»
   Nel reageerder Telegraaf Bron: telegraaf.nl 30/07/2013
  • Als bewoners meer zeggenschap hebben over hun wijk, zouden de aandachtswijken en hun bewoners een stuk beter af zijn. Als burgers buurtrechten krijgen kan de wijkaanpak goedkoper en effectiever. ...»
   Landelijk Samenwerkingsverband Aandachtswijken Bron: lsabewoners.nl 30/07/2013
  • Het rapport zelf biedt overigens volop cijfers die ook niet nieuw zijn maar toch weer frappant: over de woningvoorraad in de wijken, over de bevolkingssamenstelling (...) en over werk en inkomensverdeling (het percentage bewoners met een bijstandsuitkering is er ruim twee keer zo hoog als elders). Zo toont zich de sociale kwestie: niet meer kunnen ontsnappen aan de armoede. ...»
   Sjoerd de Jong NRC Bron: nrc.nl 03/08/2013
  • Een deel van de oorspronkelijke bewoners verhuist naar elders, waardoor problemen worden verdund en in de statistieken minder zichtbaar zijn. Ondertussen is aan hun persoonlijke situatie niks veranderd. ...»
   Tineke Lupi projectleider Platform31 Bron: platform31.nl 05/08/2013
  • Dat zelfs bij forse herstructurering de sociaal-economische positie van deze wijken en bewoners niet substantieel verbetert is logisch. De zwakke maatschappelijke positie van bewoners is het gevolg van sociaal-maatschappelijke ‘achterstanden’ in onderwijs, werk, gezondheid en sociaal wenselijk gedrag. Dat verandert niet door ruimtelijke en fysieke ingrepen, maar vraagt passende sociaal-economische interventies. ...»
   Guus Haest Bron: kennisbank.platform31.nl 13/08/2013
 • Wijkverbetering vraagt een lange adem

  • Misschien is het wel tijd om voorlopig met dit soort onderzoeken te stoppen. Ik nodig iedereen uit: ga gewoon kijken in de wijken en spreek met de bewoners. Dat is waar het om gaat.’
   Gerrit Breeman Volkshuisvesting Arnhem Bron: aedes.nl 30/07/2013
  • De investering in de wijkaanpak heeft korter geduurd dan gepland en als gevolg van de economische crisis zijn veel minder sociale huurwoningen verkocht dan voorzien. ...»
   Movisie Bron: movisie.nl 31/07/2013
  • In plaats van 10 jaar is het beleid 4 jaar financieel ondersteund.
   SCP Rapport Werk aan de wijk Bron: 30/07/2013
  • Dat, ondanks alles, de lichte positieverbetering van deze lagestatuswijken breder geldt dan alleen de aandachtswijken, doet niets af aan het resultaat in juist die aandachtswijken. Het benadrukt slechts de aloude stelregel: volhouden loont pas echt. ...»
   Ed Goverde voorzitter deelgemeente Rotterdam-Charlois Bron: volkskrant.nl 01/08/2013
  • "Omdat het winnen van vertrouwen een moeizaam en traag proces blijkt te zijn, zijn van interventies in krachtwijken - zeker op de korte termijn - geen wonderen te verwachten.
   Reijer Verwer Bron: nul20.nl 31/07/2013

reacties

reacties

CRZO @crzo1 RT @socialewijkteam: Roep het Socialewijkteam in. #haarlemmerolie voor al uw uitdagingen #mmap #wijkenaanpak http://t.co/dMowPxfDNr open beantwoorden retweet
Yvonne Turenhout @YvonneTurenhout Mattermap leuke nieuwe vorm voor snel overzicht debat rondom wijkenaanpak http://t.co/lGKbJzbxqt open beantwoorden retweet
Marti Zuidam @weespnieuws RT: @stadbouwmeester #wijkenaanpak http://t.co/pgrF4q7Rqh De mattermap: nieuw en leuk instrument om een discussie in beeld te brengen open beantwoorden retweet
Marti Zuidam @weespnieuws RT: @marjoleinrttvl wijkenaanpak weggegooid geld, ? Mijn overzicht van de reacties op het SCP-rapport: http://t.co/pgrF4q7Rqh #mmap open beantwoorden retweet
Marti Zuidam @weespnieuws Handig en interessant overzicht van de vele reacties op het SCP rapport: Werk aan de wijk. @platform31 #wijkenaanpak http://t.co/pgrF4q7Rqh open beantwoorden retweet
PM_TransvaalOosterp @PM_TransvaalOos RT @janomdehoek: Woensdag debatteert #raad020 over krachtwijkenrapport SCP. Ter voorbereiding: http://t.co/bzkrgnCihE. open beantwoorden retweet
Astrid Kuiper @astridkuiper RT @janomdehoek: Woensdag debatteert #raad020 over krachtwijkenrapport SCP. Ter voorbereiding: http://t.co/bzkrgnCihE. open beantwoorden retweet
Living Cities @LivingCitiesNL Handig en interessant overzicht van de vele reacties op het SCP rapport: Werk aan de wijk. @platform31 #wijkenaanpak http://t.co/AB8ThnfB55 open beantwoorden retweet
Jan Hoek @janomdehoek Woensdag debatteert #raad020 over krachtwijkenrapport SCP. Ter voorbereiding: http://t.co/bzkrgnCihE. open beantwoorden retweet
Sander Flight @sanderflight Rapport 'Werk aan de wijk' van SCP riep veel reacties op: hier staan ze allemaal. Mooi gedaan door Platform31: https://t.co/An6bsxPoTD open beantwoorden retweet
Andrea Janssen @Andrea_Janssen RT: @minkekolstein Leuk overzicht @mattermap over reacties op #SCP rapport of wijkaanpak nu wel of geen effect heeft https://t.co/zYvV4ZfgYl open beantwoorden retweet
Bert Dekkers @gijsbertdekkers RT @Mattermap: #mmap #wijkenaanpak http://t.co/8NcaWe1XGD platform31 vroeg zich af hoe het nou zit met de wijkaanpak: zinvol of niet? De re… open beantwoorden retweet
Minke Kolstein @minkekolstein Leuk overzicht @mattermap over reacties op #SCP rapport of wijkaanpak nu wel of geen effect heeft: https://t.co/g3LjbO6IUj open beantwoorden retweet
Mattermap @Mattermap RT @Faem_: Mooi overzicht! RT @marjoleinrttvl: Was die wijkenaanpak nou weggegooid geld, of toch niet? http://t.co/YMRFGfzNzc #mmap open beantwoorden retweet
Johanneke Minnema @Faem_ Mooi overzicht! RT @marjoleinrttvl: Was die wijkenaanpak nou weggegooid geld, of toch niet? http://t.co/YMRFGfzNzc #mmap open beantwoorden retweet
VTW @CorporatiesRvC Platform31 brengt met mattermap de reacties op het SCP rapport over de 40 aandachtwijken in kaart: https://t.co/yLaRPWBeus open beantwoorden retweet
Mattermap @Mattermap RT @stadbouwmeester: #mmap #wijkenaanpak http://t.co/WarMjzYUuG De mattermap: een voor mij nieuw en leuk instrument om een discussie in bee… open beantwoorden retweet
Luuk Tepe @stadbouwmeester #mmap #wijkenaanpak http://t.co/WarMjzYUuG De mattermap: een voor mij nieuw en leuk instrument om een discussie in beeld te brengen open beantwoorden retweet
Simone Olsthoorn @SimOlst Vet: @platform31 vroeg zich af hoe het nou zit met de wijkaanpak: zinvol of niet? De reacties helder in kaart https://t.co/ksdDgcJYEa open beantwoorden retweet
Mattermap @Mattermap #mmap #wijkenaanpak http://t.co/8NcaWe1XGD platform31 vroeg zich af hoe het nou zit met de wijkaanpak: zinvol of niet? De reacties in kaart open beantwoorden retweet
jeroen niemans @jhlhniemans Overzicht meningen over SCP rapport wijkaanpak in oogopslag: het heeft gewerkt/ weggegooid geld/t ligt genuanceerder https://t.co/PubTT8Uyz9 open beantwoorden retweet
Marjolein Rotteveel @marjoleinrttvl Was die wijkenaanpak nou weggegooid geld, of toch niet? Mijn overzicht van de reacties op het SCP-rapport: http://t.co/E8ZHWmY5vJ #mmap open beantwoorden retweet
reageer

poll