Mattermap.nl maakt gebruik van cookies om goed te kunnen functioneren.
We zijn wettelijk verplicht je hierover te informeren. Klik hier voor meer informatie. sluit

my mattermap

Hoe waardeer je een kind?

Mattermap door Bas de Wit 04 april 2018

Hoe moeten in waarde groeiende systemen op de balans komen?

 • Standpunt van de Nederlandse regelgeving en IFRS

  • WAARDERING
   De Nederlandse wet staat waardering van immateriële vaste activa alleen toe tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Ook in RJ 210 is dit het uitgangspunt. In het geval van zelfontwik
   kelde software zal een groot deel van de kosten bestaan uit direct toe te rekenen loonkosten van het eigen personeel, de direct toe te rekenen kosten van consultants en overige kosten. Daarnaast mag een op redelijke en consistente basis toe te rekenen deel van de overheadkosten worden toegerekend. ...»
   Bron: compact.nl
  • AFSCHRIJVINGEN/BIJZONDERE WAARDEVERMINDERING
   Artikel 386 lid 3 BW2 Titel 9 zegt dat kosten van onderzoek en ontwikkeling moeten worden afgeschreven in ten hoogste vijf jaar. Dit in tegenstelling tot d
   e bepaling in RJ 210.401, waarin wordt vermeld dat afschrijvingen stelselmatig dienen te geschieden op basis van de geschatte economische levensduur. Er bestaat een weerlegbaar vermoeden dat de economische levensduur maximaal twintig jaar bedraagt. In RJ 210.405 wordt expliciet genoemd dat de verwachte economische levensduur voor computersoftware veelal korter zal zijn en daarmee ook de afschrijvingstermijn.

   De afschrijvingsmethode die wordt gehanteerd, dient in overeenstemming te zijn met het patroon waarin de door het actief gegenereerde economische voordelen toevloeien aan de onderneming waarbij rekening wordt gehouden met een restwaarde.

   De bepalingen inzake bijzondere waardeverminderingen worden vermeld in RJ 121. In hoofdlijnen komt het erop neer dat wanneer er sprake is van aanwijzingen dat een actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig is, er een vergelijking moet worden gemaakt tussen de realiseerbare waarde en de boekwaarde. Aanwijzingen kunnen worden gevonden in het dalen van de marktwaarde van een actief, duidelijke economische veroudering, onderrentabiliteit en/of beëindiging van activiteiten waarvoor het actief wordt ingezet.
   ...»
   Bron: compact.nl
  • WAARDERING
   Voor de waardering van zelfontwikkelde software komt alleen de vervaardigingsprijs in aanmerking. Het gaat daarbij om de uitgaven tijdens de ontwikkelingsfase. Onder deze uitgaven worden ve
   rstaan alle kosten die direct zijn toe te rekenen aan de vervaardiging, of die daaraan op betrouwbare en consistente wijze kunnen worden toegerekend. Bij de ontwikkeling van software gaat het derhalve met name om de (directe) personeelskosten en een toerekenbaar deel van de overhead. In dit opzicht wijkt de Nederlandse wetgeving (RJ 210) niet af.

   AFSCHRIJVINGEN
   Afschrijvingen dienen stelselmatig te geschieden op basis van de geschatte economische levensduur. Er bestaat een weerlegbaar vermoeden dat de economische levensduur maximaal twintig jaar bedraagt. De verwachte economische levensduur voor computersoftware zal echter korter zijn en daarmee ook de afschrijvingstermijn. IAS noemt hierbij computersoftware expliciet en noemt het waarschijnlijk dat de economische levensduur van deze software kort zal zijn.

   De te hanteren afschrijvingsmethode dient de afnemende economische voordelen van het actief te reflecteren. De boekwaarde van het actief zal derhalve altijd minimaal een weergave moeten zijn van de toekomstige te behalen economische voordelen, rekening houdend met een restwaarde. Als dit niet betrouwbaar is vast te stellen, wordt de lineaire afschrijvingsmethode toegepast.

   Jaarlijks moet worden vastgesteld of er sprake is van aanwijzingen dat een actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig is (impairment). Daarbij moet een vergelijking worden gemaakt tussen de realiseerbare waarde en de boekwaarde.
   ...»
   Bron: compact.nl
 • waardeer je me niet (genoeg)?

  • Door recente ontwikkelingen is er in toenemende mate aandacht voor de problematiek van zelfontwikkelde software en websites wat betreft de externe verslaggeving. Ook in het recente verleden was deze aandacht er wel, maar dan alleen binnen de algemene aandachtspunten voor immateriële vaste activa. Veel van wat er de laatste jaren is verschenen aan regelgeving, is afgeleid van internationale verslaggevingsstandaarden. Op dit moment zijn er verschillen tussen de International Accounting Standards en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving in Nederland op het gebied van activering van zelfontwikkelde software.

   Een belangrijke ontwikkeling is dat de kosten van zelfontwikkelde software en websites moeten worden geactiveerd als wordt voldaan aan de genoemde criteria in RJ 210.224. Dit geldt ook voor IAS 38. Het simpelweg boeken van de kosten in de winst- en verliesrekening uit voorzichtigheid is dus niet langer toegestaan.
   ...»
   Bron: compact.nl
  • Een jaarrekening en jaarverslag die primair
   z?n gericht op de financiële resultaten zoals
   behaald onder NLGAAP of IFRS geven
   voor innovatieve ondernemingen daarom
   vaak onvoldoende inzicht in de presta
   ties
   van de onderneming en de waarde die
   wordt gecreëerd. Sturing of beloning op
   basis van de resultaten die bl?ken uit deze
   jaarrekening kunnen tot onwensel?ke
   uitkomsten leiden. B? innovatieve
   ondernemingen is voor verantwoording en
   prestatiebeoordeling daarom een r?kere
   informatieset noodzakel?k.
   ...»
   A. Brouwer; K. Nandram pwc Bron: PwC 06/03/2018
 • The sky is the limit

  • Zijn traditionele methoden voor verslaggeving - zoals het afschrijven op activa - eigenlijk nog wel houdbaar? Waarschijnlijk niet, als we daadwerkelijk een wereld binnengaan met exponentiële groei, singulariteit, machine learning en nog wat meer van die baanbrekende ontwikkelingen.

   Stel, je investeert twee miljoen euro in een zelflerende boekhoudrobot. Die robot kan in eerste instantie alleen wat eenvoudige taakjes aan, zoals facturen uitsturen en betalingen voorbereiden. De robot observeert wat controllers doen en is een maand later in staat een complete administratie te voeren en ook keurig maandelijks een managementrapportage op te leveren. Maar de robot is dan nog lang niet moe en wil meer leren. Binnen korte tijd leert hij (of zij?) hoe cfo's afwegingen maken over investeringen en andere strategische beslissingen en neemt dan ook die taken over.

   Vraag: wat doe je dan boekhoudkundig met die twee miljoen euro? De traditionele manier is dat je de aanschafwaarde uitsmeert over de economische levensduur, net zoals je met gebouwen of auto's doet. Een gebouw wordt dan grofweg in een jaar of twintig afgeschreven, een auto vaak ergens tussen de drie en vijf jaar. Maar hoe zit dat dan met het zelflerende systeem? Dat tart eigenlijk alle boekhoudkundige wetten over afschrijvingstermijnen en restwaardes. Immers: omdat zo'n systeem steeds slimmer en functioneler wordt, neemt de economische waarde in de loop van de tijd niet af, maar toe.
   ...»
   Bron: accountant.nl
 • Ik zie, ik zie wat jij niet ziet

  • natuurlijk moet je een systeem dat steeds slimmer wordt niet afschrijven, want dat zou een grove miskenning zijn van de toename van de waarde. Maar toch is afschrijven momenteel wel verplicht volgens de boekhoudregels.

   Kirk gooit een steentje in de vijver, door zich af te vragen of de hoge koers-winstverhoudingen van veel techaandelen op de beurs niet een relatie hebben met dit fenomeen. Zijn redenering: de activa van de techbedrijven zijn steeds slimmer aan het worden, maar worden nu op papier juist minder waard. Daardoor lijkt het alsof aandelenkoersen de pan uit rijzen, maar gecorrigeerd naar een boekhoudkundige benadering die meer recht zou doen aan de echte waarde-ontwikkeling is dat dan juist niet het geval. Zouden we die redenering doortrekken, dan zouden we dus in plaats van afschrijven voortaan gaan bijschrijven: de slimme activa worden dan ook op papier steeds meer waard. Dat voelt natuurlijk krankzinnig en staat ook op gespannen voet met het voorzichtigheidsprincipe, een van de pijlers onder waarderingsstelsels.
   ...»
   Bron: accountant.nl
 • Glazenbol kijken

 • like a WoZ waarde; of:

 • Mo' money mo' problems

 • waarom waarderen?

  • Een jaarrekening moet een getrouw beeld geven van het vermogen en het resultaat van de organisatie. Maar dit betekent niet dat de jaarrekening tot op de laatste euro nauwkeurig hoeft te zijn. De jaarrekening moet wel zo nauwkeurig zijn dat de gemiddelde gebruiker zijn beslissingen hierop kan nemen. In andere woorden er mogen geen materiële afwijkingen in de jaarrekening zitten.

   Het doel van de controleopdracht is dat de accountant met een hoge mate van zekerheid zegt dat de jaarrekening geen materiële afwijkingen bevat. De accountant geeft geen absolute zekerheid dat de jaarrekening goed is omdat hij bewust misleid kan worden door een organisatie, de gemaakte schattingen in de jaarrekening vaak subjectief zijn en omdat het economisch niet verantwoord is om alle individuele transacties te onderzoeken. Vandaar dat de accountant spreekt over een redelijke mate van zekerheid.
   ...»
   Bron: nba.nl
  • Het doel van waarderen is om een getrouw beeld te geven van het vermogen van de onderneming. Daarom moet de regelgeving voor waardering niet alleen de mogelijkheid bieden maar ook de plicht opleggen om in waarde groeiende systemen naar werkelijke waarde op de balans uit te drukken ...»
   Bas de Wit Bron: 07/03/2018

reacties

reacties

reageer

poll