Mattermap.nl maakt gebruik van cookies om goed te kunnen functioneren.
We zijn wettelijk verplicht je hierover te informeren. Klik hier voor meer informatie. sluit

Gebruiksvoorwaarden

GEBRUIKSVOORWAARDEN MATTERMAP

Dit zijn de Gebruiksvoorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd) van de Stichting Lobas kantoorhoudende te (1017 KP) Amsterdam, aan de Prinsengracht 1041 (KvK nummer 55253105) die gelden voor het gebruik van Mattermap zoals hieronder gedefinieerd.

Wij adviseren je deze Gebruiksvoorwaarden goed door te lezen zodat je op de hoogte bent van je rechten en verplichtingen als je gebruik maakt van Mattermap. Je kan deze voorwaarden downloaden als pdf en uitprinten.

Artikel 1 - Definities

1.1            In deze Gebruiksvoorwaarden worden de volgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt, zowel in enkelvoud als in meervoud. Onder deze begrippen en het woord mattermap (met kleine letter) wordt verstaan:

Bezoeker:
een persoon die de Website bezoekt en daarmee toegang krijgt tot de Databank.

Content:
alle informatie, gegevens of bestanden die een Gebruiker ter beschikking stelt in het kader van het gebruik van Mattermap, waaronder – maar niet beperkt tot – mattermaps;

Databank:
de door Stichting Lobas op de Website aangelegde verzameling van door Gebruikers gepubliceerde mattermaps;

Gebruiker:
de persoon die gebruik maakt van Mattermap;

Gebruiksvoorwaarden:
deze gebruiksvoorwaarden;

Inloggegevens:
de gebruikersnaam en het wachtwoord van de Gebruiker waarmee hij gebruik kan maken van Mattermap;

Intellectuele Eigendomsrechten:
alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, modelrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties;

Mattermap:
de online dienst en Software die Stichting Lobas aan Gebruikers ter beschikking stelt. Met Mattermap kunnen Gebruikers mattermaps van nieuwsverhalen, debatten of onderwerpen naar hun keuze maken en deze publiceren. (De Software van) Mattermap helpt Gebruikers bij het verzamelen, ordenen en weergeven van informatie en bronnen. Daarnaast biedt Mattermap ondersteunende diensten aan, waaronder workshops over het gebruik van Mattermap.

mattermap:
Een met behulp van Mattermap door de Gebruiker gemaakt overzicht/ visuele weergave/ infographic van een onderwerp naar keuze, bestaande uit eigen teksten en/of beelden van de Gebruiker alsmede uit door de Gebruiker geselecteerde (citaten van) tekst-, video- en/of beeldmateriaal afkomstig uit andere (online) publicaties, links, en de door Gebruiker gekozen huisstijlen en/of logo’s.

Partij:
een partij (jij en/of Stichting Lobas) bij deze Gebruiksvoorwaarden;

Privacy Statement:
het privacy statement van Mattermap;

Software:
de computerprogrammatuur die ten grondslag ligt aan de Mattermap-dienst;

Website:
de website van Mattermap, beschikbaar via de website www.mattermap.nl, waarop Gebruikers toegang krijgen tot de Mattermap-dienst en waar Bezoekers toegang krijgen tot de Databank.

 

Artikel 2 - Algemeen

2.1           Stichting Lobas is te allen tijde gerechtigd deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. De meest actuele Gebruiksvoorwaarden zijn op de Website te vinden en worden tijdens het gebruik van Mattermap onder je aandacht gebracht. Indien je Mattermap blijft gebruiken na wijziging en/of aanvulling van deze Gebruiksvoorwaarden, accepteer je daarmee de gewijzigde en/of aangevulde Gebruiksvoorwaarden onherroepelijk. Indien je niet instemt met de gewijzigde en/of aangevulde Gebruiksvoorwaarden, is je enige mogelijkheid om Mattermap niet meer te gebruiken.

2.2           Partijen wijzen uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden die de Gebruiker hanteert van de hand.


Artikel 3 - Toegang tot Mattermap

3.1           Om gebruik te kunnen maken van Mattermap, moet je je registeren en een account aanmaken op de manier zoals beschreven op de Website. Tijdens de registratie moet je Inloggegevens opgeven.

3.2           Je staat er jegens Mattermap voor in dat de informatie die je bij het registreren verstrekt compleet, actueel en juist is. Het is niet toegestaan een account aan te maken op naam van een ander.

3.3           Je bent zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van je Inloggegevens. Stichting Lobas mag ervan uitgaan dat je daadwerkelijk degene bent die zich aanmeldt met jouw Inloggegevens. Je bent aansprakelijk voor al het gebruik – al dan niet door derden – dat via jouw Inloggegevens van Mattermap wordt gemaakt, alsmede voor schade die voortvloeit uit enige ongeoorloofde toegang tot of gebruik van Mattermap door derden.

 

Artikel 4 – Accounts en betaling

4.1           Afhankelijk van het gekozen abonnement, kan je Mattermap gratis dan wel tegen betaling afnemen. Onderscheiden worden een (gratis) kennismakingsaccount, een vrienden account en een company-account. De verschillen tussen de verschillende accounts zijn gelegen in het aantal mattermaps dat een Gebruiker kan publiceren (publiceerrechten). Het aantal publiceerrechten is afhankelijk van het type account dat je kiest. De typen accounts en bijbehorende gevraagde donaties en/of prijzen zijn vermeld op de Website. De prijzen en publiceerrechten voor company-accounts en/of ondersteunende diensten van Mattermap staan niet op voorhand vast en worden in samenspraak met Mattermap bepaald.

4.2           Alle offertes en aanbiedingen van Mattermap zijn vrijblijvend en kunnen door Stichting Lobas worden ingetrokken en/of gewijzigd tenzij nadrukkelijk schriftelijk of per e-mail anders is vermeld.

4.3           Offertes en aanbiedingen van Stichting Lobas zijn geldig voor de daarin aangegeven termijn. Indien geen termijn is aangegeven, is de offerte en/of aanbieding geldig tot 14 (veertien) dagen na de datum waarop de offerte en/of aanbieding is uitgebracht.

4.4           Elke wijziging in een offerte en/of aanbieding van Stichting Lobas, geldt als verwerping van die offerte en/of aanbieding en als een verzoek tot het uitbrengen van een nieuwe offerte en/of aanbieding. Het staat Stichting Lobas vrij al dan niet aan dit verzoek te voldoen.

4.5           Een overeenkomst komt tot stand door registratie op de Website voor het door jou gekozen type account, dan wel – in het geval van company-accounts – door schriftelijke (waaronder begrepen per e-mail) bevestiging door jou van een offerte van Stichting Lobas.

4.6           Stichting Lobas is gerechtigd de geldende donaties en/of prijzen aan te passen. Indien je niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing, is je enige mogelijkheid om Mattermap niet meer te gebruiken en je account te verwijderen.

4.7           Betaling vindt plaats op de manier zoals omschreven op de Website en/of op de wijze zoals door Stichting Lobas gecommuniceerd aan de Gebruiker.

4.8           De Gebruiker is verplicht aan de met zijn typen account corresponderende betalingsverplichtingen te voldoen, ook indien hij zijn Account (vroegtijdig) opheft en/of het gebruik van Mattermap (vroegtijdig) staakt voordat hij zijn publiceerrechten heeft opgebruikt.

 

Artikel 5 - Gebruik van Mattermap

5.1           Je erkent en aanvaardt dat Mattermap alleen een dienst aanbiedt waarmee informatie die via internet beschikbaar is kan worden verzameld, geordend, en/of weergegeven in een mattermap. Stichting Lobas heeft geen kennis van de Content die via Mattermap ter beschikking wordt gesteld. Stichting Lobas voert geen controle en/of redactie uit ten aanzien van de Content en is daartoe ook niet verplicht. Mattermap is dan ook niet verantwoordelijk voor welke beslissing dan ook genomen op basis van de informatie die door middel van Mattermap door jou wordt verkregen.

5.2          Je bent zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen die je met behulp van Mattermap verricht en de Content die je aan Mattermap ter beschikking stelt.

5.3          Mattermap biedt Gebruikers, op het moment dat zij een mattermap publiceren, de technische mogelijkheid om mattermaps weer te geven in een bestandsformaat dat niet te kopiëren is door andere Gebruikers en/of om deze slechts afgeschermd te publiceren (voor een beperkte groep anderen). Mattermap doet op die manier haar best om ongewenste verveelvoudigingen en kennisnemingen tegen te gaan, maar de Gebruiker erkent en aanvaardt dat Mattermap niet kan garanderen dat de beschermingsmiddelen steeds foutloos werken en niet omzeild kunnen of zullen worden.

5.4          Onverminderd de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden mogen de activiteiten die je verricht in het kader van Mattermap, waaronder mede het gebruik van de Website en de Software en de Content die je ter beschikking stelt, niet:

  1. inbreuk maken op de rechten van Mattermap, Gebruikers en/of derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot Intellectuele Eigendomsrechten, portretrechten, en rechten met betrekking tot de bescherming van privacy;
  2. naar de mening van Mattermap in strijd zijn met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig, discriminerend en kwetsend zijn of een link bevatten naar pornografisch materiaal of pornografische websites, of pornografisch of erotisch materiaal bevatten;
  3. in strijd zijn met deze Gebruiksvoorwaarden, het Privacy Statement of enige geldende wet- en/of regelgeving;
  4. het plegen van illegale activiteiten en/of anderszins onrechtmatige activiteiten te bevorderen;
  5. virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevatten die een geautomatiseerd werk kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk kunnen maken, kunnen wissen of zich kunnen toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van Mattermap te omzeilen;
  6. bestaan uit het gebruik maken van andere dan de door Mattermap goedgekeurde middelen om de Website en/of de Databank te doorzoeken;
  7. bestaan uit het gebruiken van Mattermap voor andere doeleinden dan beschreven in deze Gebruiksvoorwaarden;
  8. de belangen en goede naam van Mattermap kunnen schaden; of
  9. op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig zijn.

5.5          Je erkent en stemt ermee in dat de mattermaps die je openbaar ter beschikking stelt (publiceert) via Mattermap zichtbaar zijn en (commercieel) gebruikt kunnen worden door andere Gebruikers en Bezoekers. Je erkent dat Mattermap geen invloed heeft op de naleving van deze Gebruiksvoorwaarden door Bezoekers.

5.6          Stichting Lobas behoudt zich het recht voor om Content (gedeeltelijk) te verwijderen indien dit naar haar oordeel noodzakelijk is, zonder dat dit kan leiden tot enig recht van jou op schadevergoeding en/of restitutie, en/of aansprakelijkheid van Stichting Lobas.

5.7          Je stemt ermee in dat de mattermaps die je openbaar ter beschikking stelt (publiceert) via Mattermap – tenzij de Gebruiker de door hem geplaatste Mattermaps heeft afgeschermd in overeenstemming met artikel 5.3 – door Stichting Lobas openbaar kunnen worden gemaakt voor promotionele doeleinden.

5.8          Indien je van mening bent dat bepaalde Content inbreuk maakt op jouw rechten dan wel de rechten van een andere Gebruiker of een derde, zal je dit onverwijld aan Stichting Lobas melden via de procedure omschreven in artikel 11.

5.9          Het is niet toegestaan op een dusdanige wijze gebruik te maken van Mattermap dat dit andere Gebruikers zou kunnen hinderen en/of op enige andere wijze het goede functioneren van Mattermap zou kunnen aantasten. Om die reden geldt – tenzij anders overeengekomen – een maximaal verbruiksvolume van 5 GB. Indien deze limiet wordt overschreden kan Mattermap extra kosten in rekening brengen en/of Mattermap (gedeeltelijk) buiten gebruik stellen. Alvorens daartoe overgaan, zal Mattermap je daarvan op de hoogte stellen.

 

Artikel 6 - Intellectuele Eigendomsrechten

6.1           De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot Mattermap, waaronder de Intellectuele Eigendomsrechten op de Website, de Software en de Databank, alsmede de via Mattermap toegankelijk gemaakte informatie, berusten bij Stichting Lobas en/of haar licentiegevers.

6.2           Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze Gebruiksvoorwaarden, geeft Mattermap je een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar en niet-overdraagbaar recht op toegang tot en gebruik van Mattermap, waaronder de Website, de Software en de Databank, voor zover dat nodig is in het kader van Mattermap. Onder deze licentie is uitdrukkelijk niet begrepen het recht om de door Mattermap verstrekte informatie, de Software en/of Databank te kopiëren en/of elders te publiceren.

6.3           Onder de voorwaarden die in deze Gebruiksvoorwaarden zijn gesteld, behoud je in beginsel de Intellectuele Eigendomsrechten (waar van toepassing) met betrekking tot de door jou gemaakte mattermaps. Door jouw mattermaps te publiceren verstrek je Stichting Lobas automatisch een kosteloze, wereldwijde, onherroepelijke, sub-licentieerbare en overdraagbare licentie om

(i)   de mattermaps te gebruiken, te verveelvoudigen, te verspreiden en openbaar te maken in verband met Mattermap; en

(ii) de mattermaps te gebruiken en verveelvoudigen (en aan derden toe te staan om te gebruiken en verveelvoudigen) voor anayse-, marketing- en/of promotiedoeleinden in verband met Mattermap.

Waar van toepassing, zal Stichting Lobas bij de Content de door jou opgegeven naam vermelden.

6.4           Je doet uitdrukkelijk afstand van alle persoonlijkheidsrechten genoemd in artikel 25 van de Auteurswet, voor zover dit krachtens dat wetsartikel is toegestaan.

6.5           Niets in deze Gebruiksvoorwaarden is bedoeld om enig Intellectueel Eigendomsrecht aan jou over te dragen. Je zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de Intellectuele Eigendomsrechten van Stichting Lobas, zoals het registreren van domeinnamen, merken of Google AdWords die lijken op of identiek zijn aan Mattermap of enig object waarop Stichting Lobas Intellectuele Eigendomsrechten heeft. Je zal Mattermap, de Website en/of de Software niet downloaden, kopiëren, wijzigen, reverse-engineren of openbaarmaken voor andere doeleinden dan genoemd in deze Gebruiksvoorwaarden, noch zal je substantiële delen van de Databank opvragen of hergebruiken of herhaald en systematisch niet-substantiële delen van de Databank opvragen of hergebruiken.

6.6           Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot Intellectuele Eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen. Hetzelfde geldt voor de (automatische) bronvermelding en links bij de citaten in jouw mattermaps.

 

Artikel 7 - Privacy

7.1           Tijdens het inloggen en gedurende het gebruik van Mattermap, verstrek je (persoons)gegevens aan Mattermap. Deze (persoons)gegevens zullen conform het Privacy Statement van Mattermap en de toepasselijke wet- en regelgeving worden verwerkt.

 

Artikel 8 - Vrijwaring en garanties

8.1           Je garandeert dat de Content die je via Mattermap deelt geen inbreuk maakt op of in strijd is met enig (Intellectueel Eigendoms)recht van derden en dat het gebruik ervan ook anderszins niet onrechtmatig is jegens derden.

8.2          Je bent jegens Stichting Lobas aansprakelijk voor, en vrijwaart Stichting Lobas volledig tegen, alle schade en kosten die Stichting Lobas lijdt of maakt ten gevolge van (i) een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze Gebruiksvoorwaarden door jou, (ii) een (vermeende) inbreuk op Intellectuele Eigendoms- of privacy rechten van derden, (iii) enig handelen van jou bij het gebruik van Mattermap of (iv) een onrechtmatige daad. Alle door Stichting Lobas gemaakte kosten en geleden schade die op enige wijze verband houdt met dergelijke aanspraken zullen door jou worden vergoed.

 

Artikel 9 - Aansprakelijkheid

9.1           Stichting Lobas aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het gebruik van Mattermap dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.

9.2           Indien Stichting Lobas aansprakelijk is jegens jou voor schade uit welke hoofde dan ook, is Stichting Lobas uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die je lijdt als gevolg van een aan Stichting Lobas toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad of anderszins. De totale aansprakelijkheid van Stichting Lobas zal nooit meer dan EUR 250,- bedragen.

9.3           Stichting Lobas is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen zuivere vermogensschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade.

9.4           De in dit artikel opgenomen beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Stichting Lobas zelf of haar leidinggevenden.

9.5           Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat je de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Stichting Lobas meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Stichting Lobas vervalt door het enkele verloop van 6 maanden na het ontstaan van de vordering.


Artikel 10 – Beschikbaarheid en onderbrekingen van Mattermap

10.1        Stichting Lobas is te allen tijde gerechtigd om, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee schadeplichtig of aansprakelijk te worden jegens jou, procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen ten aanzien van (onderdelen van) Mattermap aan te brengen, (tijdelijk) te stoppen met het aanbieden van Mattermap en/of het gebruik ervan te beperken indien zij dat noodzakelijk acht.

10.2        In aanvulling op de andere (rechts)middelen die Stichting Lobas ten dienste staan, is Stichting Lobas te allen tijde, indien zij daartoe gronden aanwezig acht, zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg gerechtigd om jouw activiteiten in verband met Mattermap (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, de door jou geplaatste Content te verwijderen, een waarschuwing te doen uitgaan, in het bijzonder - maar niet daartoe beperkt - indien:
(i) je handelt in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden;
(ii) Stichting Lobas van mening is dat handelingen van jou schade of aansprakelijkheid aan jezelf, andere Gebruikers, derden of Mattermap kunnen toebrengen.
Mattermap zal hierdoor in geen geval aansprakelijk zijn.

10.3        Stichting Lobas garandeert niet dat (alle onderdelen van) Mattermap te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is (zijn). Stichting Lobas is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens jou voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) onbeschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van (onderdelen van) Mattermap. Evenmin is Stichting Lobas aansprakelijk voor schade als gevolg van verlies of beschadiging van Content.

 

Artikel 11 - Melding onrechtmatige informatie

11.1         Stichting Lobas is niet aansprakelijk voor enige schade in verband met het (onrechtmatig) gebruik van Mattermap. Stichting Lobas is slechts, onder de voorwaarden zoals hieronder aangegeven, gehouden om na ontvangst van een melding onmiskenbaar onrechtmatige Content te verwijderen of een onmiskenbaar onrechtmatige activiteit stop te zetten.

11.2        Stichting Lobas heeft een procedure vastgesteld door middel waarvan de aanwezigheid op of de toegankelijkheid via de Website en/of Databank van vermeend onrechtmatige Content of een vermeende onrechtmatige activiteit kan worden gemeld. Een gemotiveerd verzoek tot verwijdering van Content of stopzetting van een activiteit kan worden gedaan door een e-mail te sturen naar contact@mattermap.nl.

11.3        Stichting Lobas behoudt zich het recht voor niet tot inwilliging van een verzoek tot blokkering van Content of stopzetting van een activiteit over te gaan, indien zij gegronde redenen heeft om aan de juistheid van de melding of de rechtmatigheid van het daarbij geleverde bewijs te twijfelen of indien een belangenafweging dit van haar eist. In dat kader kan Stichting Lobas bijvoorbeeld een rechterlijke uitspraak verlangen van een bevoegde rechter in Nederland, welke uitspraak aantoont dat het betreffende materiaal of de betreffende activiteit onmiskenbaar onrechtmatig is.

11.4        Aangezien de door Gebruikers gecreëerde mattermaps slechts citaten met verwijzingen (links) bevatten naar materiaal dat zich op websites van derden bevindt, is Stichting Lobas enkel in staat deze citaten en de bijbehorende koppeling te verwijderen.

11.5        Stichting Lobas zal op geen enkele wijze partij hoeven te zijn bij een geschil tussen degene die de melding doet en enige derde.

11.6        Degene die de melding doet vrijwaart Stichting Lobas tegen iedere aanspraak van derden in verband met de blokkering of verwijdering van Content of stopzetting van activiteiten. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die Stichting Lobas lijdt, nog zal kunnen lijden of die Stichting Lobas dient te maken in verband met een dergelijke aanspraak, waaronder mede begrepen – doch niet daartoe beperkt – het vergoeden van kosten voor rechtsbijstand.

11.7        Stichting Lobas respecteert en beschermt de privacy van degenen die meldingen doen. Alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt in het kader van een melding zal altijd in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens worden behandeld en zal alleen gebruikt worden voor het in behandeling nemen van de melding.

 

Artikel 12 - Beëindiging

12.1         Je hebt het recht om op elk gewenst moment het gebruik van Mattermap te staken. Eventuele openstaande betalingen en/of facturen blijven verschuldigd.

12.2        Stichting Lobas blijft gerechtigd de door jou via Mattermap toegankelijk gemaakte mattermaps te blijven gebruiken. Wanneer daar een gegronde reden voor is, zal Stichting Lobas de mattermaps op jouw verzoek echter ontoegankelijk maken. Een dergelijk verzoek kan worden gedaan door een e-mail te sturen naar contact@mattermap.nl.

 

Artikel 13 - Varia

13.1        Op deze Gebruiksvoorwaarden en al het gebruik van Mattermap is Nederlands recht van toepassing. De toepassing van het Weens Koopverdrag (CISG) wordt nadrukkelijk uitgesloten.

13.2        Alle geschillen die tussen jou en Stichting Lobas ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van Amsterdam tenzij dwingend recht bepaalt dat het geschil aan een andere rechter moet worden voorgelegd.

13.3        Stichting Lobas mag rechten en verplichtingen die uit deze Gebruiksvoorwaarden voortvloeien overdragen aan derden en zal je daarvan op de hoogte stellen. Indien je deze overdracht van verplichtingen aan een derde niet acceptabel vindt, kan je het gebruik van Mattermap staken.

13.4        Zijn of worden deze Gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven jij en Mattermap aan het overblijvende gedeelte verbonden. Mattermap zal het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

***